Województwo kujawsko-pomorskie leży w centralnej części Polski.  Zajmuje powierzchnię 17.970 km2, co stanowi 5,7% powierzchni Polski (10 miejsce w kraju). Gleby są najważniejszym zasobem naturalnym województwa, decydującym o charakterze jego gospodarki i miejscu na mapie gospodarczej kraju.

Użytki rolne zajmują 64,6% powierzchni ogólnej regionu (7 miejsce w Polsce). Grunty orne zajmują aż 56,2% powierzchni, co stawia województwo kujawsko-pomorskie pod tym względem na pierwszym miejscu w kraju.  W województwie przeważają gleby brunatnoziemne, tj. gleby brunatne i płowe.
Do najbardziej urodzajnych gleb województwa należą czarne ziemie. Wytworzyły się one najczęściej z glin zwałowych oraz z utworów pyłowych, podścielonych gliną. Nie tworzą zwartych obszarów, lecz niewielkie kontury wśród gleb brunatnych i płowych. Największe zasięgi czarnych ziem występują na Równinie Inowrocławskiej (tzw. Kujawy Czarne) oraz na Pojezierzu Kujawskim (okolice Radziejowa) i Pojezierzu Chełmińskim (okolice Chełmży).

W województwie kujawsko-pomorskim przestrzennie dominują gleby średnich klas bonitacyjnych. Największy udział wśród gruntów ornych mają gleby klasy IVa – 27,6%; klasy IIIb – 22,8% i klasy IIIa – 13,5%. Gleby słabe (klasa V) i bardzo słabe (klasa VI) zajmują 20,1% powierzchni gruntów ornych.

Wyznacznikiem potencjalnych możliwości produkcyjnych gleb są kompleksy rolniczej przydatności.
Pod tym względem na obszarze województwa dominują gleby bardzo dobre zajmując łącznie ponad 54% powierzchni gruntów ornych.
Wysoką przydatność dla rolnictwa mają gleby brunatne, czarne ziemie i mady, występujące przede wszystkim na Równinie Inowrocławskiej, na pojezierzach: Chełmińskim, Dobrzyńskim, Krajeńskim i Gnieźnieńskim, a także w dolinach Wisły i Noteci.

Region kujawsko-pomorski wytwarza ponad 5% Krajowego Produktu Brutto.
Z województwa pochodzi 5,2% krajowej produkcji sprzedanej przemysłu. Największe znaczenie ma przemysł spożywczy (30% ogólnej wartości produkcji przemysłowej regionu). Bazą surowcową dla przemysłu spożywczego jest kujawsko-pomorskie rolnictwo, użytkujące 65% powierzchni województwa (6,3% użytków rolnych kraju).

Warunki glebowo-klimatyczne i tradycje regionalne decydują o specjalizacji produkcji. Województwo kujawsko-pomorskie leży w centralnej części Niżu Polskiego, w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego – przejściowego od klimatu oceanicznego Europy Zachodniej do kontynentalnego Europy Wschodniej i Azji. Znajduje się w zasięgu różnorodnych mas atmosferycznych: morskich i kontynentalnych, polarnych, podzwrotnikowych i arktycznych. Stąd wynika duża zmienność pogody zarówno z roku na rok, jak i z dnia na dzień.

Województwo jest regionem atrakcyjnym turystycznie. Oprócz lasów i jezior, parków krajobrazowych i licznych rezerwatów przyrody, gości przyciąga dziedzictwo kulturowe (cenne zabytki architektury, w tym zespół architektoniczny Torunia wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO), a także bogata oferta kulturalna.

EnglishGermanPolishRussianSpanish