POLITYKA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Głównym celem naszej Firmy jest umacnianie pozycji lidera w zakresie sprzedaży produktów rolnych oraz ich przechowywania.

Pragniemy, aby nasza Firma kojarzyła się Klientom z wysoką jakością oferowanych produktów, zaufaniem oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wytwarzanych wyrobów.

Najwyższe kierownictwo Grupy Producentów Agros Sp. z o.o.  wyraża intencje i zobowiązanie do wytwarzania wyrobów bezpiecznych i zgodnych z przepisami prawa, autentycznych,  niezafałszowanych, o najwyższej jakości, odpowiedzialności wobec klientów oraz ich oczekiwań.

Grupa Producentów Agros Sp. z o.o. swoje działania powadzi w sposób świadomy i odpowiedzialny, z należytą dbałością o bezpieczeństwo produktów, dając gwarancję, że wytwarzane wyroby będą miały jak najwyższą jakość, zgodną z wymaganiami odbiorców.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • Wprowadzeniu systemu zapewnienia jakości żywności opierającego się na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli HACCP, BRC oraz systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla produkcji pierwotnej GLOBALG.A.P. wraz z modułami dodatkowymi i poddawanie się audytom,
 • Przestrzeganie przepisów prawnych oraz procedur w zakresie do składu, etykietowania, pakowania, technologii, wytwarzania oraz produkcji, obowiązujących w krajach, do których oferowane są produkty, jak również branżowych kodeksów dobrych praktyk,
 • Projektowanie, wytwarzanie i testowanie produktów zgodnie z najwyższymi obowiązującymi standardami jakości oraz bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, iż nie posiadają one żadnych wad mogących stanowić zagrożenie życia, zdrowia oraz integralności fizycznej konsumentów,
 • Monitorowanie jakości zdrowotnej produktów poprzez wdrożenie planu badań i monitoringu środowiskowego,
 • Dążenie się do stałego poprawiania efektywności ekonomicznej zakładu, podwyższania jakości oferowanych wyrobów oraz podnoszenia kwalifikacji i świadomości załogi
  w zakresie zapewniania optymalnej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wytwarzanych produktów,
 • Podnoszenie świadomości jakościowej pracowników Firmy, prowadzenie szkoleń oraz budowanie kultury bezpieczeństwa żywności w zakładzie,
 • Dokonywanie przeglądu niniejszej Polityki, celem upewnienia się, iż zawarte w niej informacje są aktualne i stosowne w prowadzonej działalności.

Cieślin, 01.07.2021

POLITYKA HANDLU ETYCZNEGO

Jako odpowiedzialna firma, spółka zobowiązuje się do działania zgodnie z zasadami i standardami kodeksu podstawowego ETI oraz do zapewnienia sprawiedliwego traktowania pracowników i osób uczestniczących w bezpośrednim łańcuchu dostaw. Spółka zapewni również zgodność praktyk w zakresie zatrudnienia z wszelkimi dodatkowymi przepisami krajowymi i lokalnymi i oczekuje, że jej dostawcy będą postępować w podobny sposób.

Polityka firmy zakłada pozyskiwanie surowców i siły roboczej od dostawców i hodowców, którzy pracują zgodnie z wymogami kodeksu podstawowego ETI. Podsumowując, upewniamy się że:

 • Zatrudnienie jest kwestią swobodnego wyboru,
 • Wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji ws. warunków zatrudnienia jest szanowane,
 • Warunki pracy są bezpieczne i higieniczne,
 • Dobre standardy zakwaterowania są zachowane za uczciwą cenę,
 • Nie korzysta się z pracy dzieci,
 • Wypłacane jest godziwe wynagrodzenie,
 • Godziny pracy nie są nadmierne i mieszczą się w ramach dyrektywy dotyczącej czasu pracy,
 • Nie stosuje się żadnej dyskryminacji,
 • Zapewniony jest uregulowany stosunek pracy,
 • Nie zezwala się na brutalne ani niehumanitarne taktowanie.

Spółka prowadzi listę zatwierdzonych dostawców siły roboczej. Wszyscy dostawcy siły roboczej musza spełniać wymogi kodeksu podstawowego ETI, as zgodność z tymi wymogami będzie regularnie oceniana. Przeprowadzone zostaną dodatkowe kontrole licencji, a przed realizacją dostaw wszyscy dostawcy muszą mieć podpisane umowy i dokumentację dowodową w tym zakresie.

Oczekujemy również, że strategicznie dostawcy produktów będą posiadali certyfikat GRASP lub będą zarejestrowani w systemie SEDEX i wypełnią związane  z nim kwestionariusze samooceny.

Nasze cele osiągniemy dzięki stałej współpracy z dostawcami siły roboczej i surowców. Polityka będzie monitorowana przez planowe wewnętrzne i zewnętrznej audyty etyczne.

Cieślin dn. 01.07.2021

POLITYKA BHP

Zapewnienie wszystkim pracownikom  warunków bezpiecznej pracy jest naszym obowiązkiem.

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wynika z troski o utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i warunków socjalnych jako podstawowego celu naszej działalności, a także z potrzeby przestrzegania przepisów prawnych oraz znajomości warunków pracy.

Kierownictwo Firmy dąży do maksymalnego spełnienia oczekiwań Klientów oraz podejmowania wszelkich działań spełniających wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Doskonaląc oparty na normie PN-ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Wymagania i wytyczne stosowania,  najwyższe kierownictwo Spółki zobowiązuje się do realizacji celów poprzez:

 • Zapewnienia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, uwzględniających ochronę zdrowia, zapobieganie wypadkom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą, min. poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń, instrukcji, zapewnienie kompetentnego nadzoru oraz udostępnienie środków ochrony indywidualnej tam gdzie jest to konieczne.
 • Spełnienia wymogów obowiązującego prawa z poszanowaniem zasad etyki;
 • Określenia, monitorowania, eliminowania zagrożeń oraz ograniczania ryzyk BHP, a także  wykorzystywania szans poprawy i ciągłego doskonalenia w tym zakresie;
 • Ciągłe doskonalenia systemu zarządzania, poprzez realizowanie rokrocznie stawianych celów BHP,
 • Budowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej służącej do ustalania i przeglądu efektywności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Upewnienie się, że zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy stanowi integralną część działań operacyjnych, min. poprzez zagwarantowanie współudziału pracowników i/lub ich przedstawicieli w procesach decyzyjnych w ramach systemu zarządzania,
 • Kształtowania postawy poczucia osobistej odpowiedzialności wszystkich pracowników za wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i niezagrażający zdrowiu, min. poprzez wykorzystanie inicjatyw i pomysłów pracowniczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrożenie systemu bezpiecznych obserwacji,
 • Udokumentowanie i udostępnianie tej polityki naszym zainteresowanym stronom.
 • Monitorowania, audytowanie i przeglądanie tej polityki pod względem jej stosowności i efektywności oraz udokumentowanie i udostępnienie polityki wszystkim zainteresowanym stronom.
 • Partycypację pracowników w systemie zarządzania BHP oraz konsultacji z ich przedstawicielami oraz eliminowania zagrożeń i redukcji ryzyk.
 • Analizę ryzyka i szans w kontekście BHP w ramach realizowanych procesów.
 • Zapewnienie niezbędnych zasobów o środków technicznych, organizacyjnych i finansowych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Cieślin 01.07.2021 r.

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

Głównym celem naszej Firmy jest umacnianie pozycji lidera w zakresie sprzedaży produktów rolnych oraz ich przechowywania.

Przede wszystkim pragniemy, aby nasza Firma kojarzyła się Klientom z wysoką jakością oferowanych produktów, zaufaniem oraz działalnością pro środowiskową.

Kierownictwo Firmy dąży do maksymalnego spełniania oczekiwań Klientów oraz podejmowania wszelkich działań spełniających wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska.

Grupa Producentów Agros Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swoje działania prowadzi w sposób  świadomy i odpowiedzialny oraz z dbałością o środowisko naturalne dając gwarancję, że poszczególne procesy będą miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Doskonaląc oparty na normie EN-ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,  najwyższe kierownictwo Spółki zobowiązuje się do realizacji celów poprzez:

 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz poddawanie się dobrowolnym audytom środowiskowym,
 • Dążenie do ograniczenia zużycia materiałów, wody i energii elektrycznej w pomieszczeniach produkcyjnych
  i administracyjnych przez wszystkich pracowników Firmy,
 • Dbanie o środowisko naturalne w prowadzonej działalności u członków grupy, poprzez stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z Integrowaną Ochroną Roślin, dostosowanie zużycia nawozów mineralnych do aktualnych potrzeb glebowych w procesach produkcji oraz objęcie producentów certyfikacją GlobalG.A.P.,
 • Wprowadzanie i ścisłe przestrzeganie wewnętrznych regulacji związanych z ograniczeniem powstawania odpadów, ich segregacji i poddawania recyklingowi oraz ich przetwarzaniu w przyzakładowej instalacji do kompostowania odpadów,
 • Ciągłe inwestowanie w nowoczesne maszyny i urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem ich energooszczędności oraz minimalizacji zużycia mediów,
 • Poddawanie regularnym przeglądom istniejącego wyposażenia, zmniejszając przy tym ryzyko wystąpienia awarii mogących mieć wpływ na środowisko,
 • Podejmowanie działań minimalizujących wpływ na środowisko naturalne,
 • Właściwą organizację pracy oraz określenie kompetencji i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Podnoszenie pro środowiskowej świadomości pracowników Firmy, poprzez szkolenia oraz określenie zasad postępowania mających na celu ochronę środowiska,
 • Promowanie działań pro środowiskowych,
 • Analizowanie kontekstu swojej działalności i wpływu na działalności stron zainteresowanych,
 • Zarządzanie ryzykiem i szansami w ramach realizowanych procesów,
 • Uwzględnianie cyklu życia produktu w procesie projektowania i produkcji wyrobu w kontekście ochrony środowiska naturalnego,
 • Prowadzenie sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w odniesieniu do działalności środowiskowej,
 • Ciągłe doskonalenia systemu zarządzania, poprzez realizowanie rokrocznie stawianych celów środowiskowych,
 • Dokonywanie przeglądu niniejszej Polityki, celem upewnienia się, iż zawarte w niej informacje są aktualne i stosowne w prowadzonej działalności.

Cieślin 20.08.2021r.

Kontakt

Cieślin 51, 88-100 Inowrocław

Telefon: +48 512 292 397

biuro.agros@gs-agros.com

NIP: 5562661784

REGON: 340464800

KRS: 0000308369

BDO: 000021807

Wpisana do KRS w Bydgoszczy: Cieślin 51, 88-100 Inowrocław. Wysokość kapitału zakładowego spółki to 2.100.000 zł.

EnglishGermanPolishSpanishUkrainian